Bli medlem

Regnskapsinfo 4/16

1. Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering 
Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom skattepliktige eller tredjeparter ikke leverer pliktige opplysninger i tide.  For næringsdrivende som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold er det viktig å overholde leveringsfristene.

Publisert:

Når kan virksomheten få tvangsmulkt?
Første innlevering for de fleste næringsdrivende er omsetningsoppgaven for 6. termin 2016, som har frist 10. februar 2017. Blir den levert for sent, kan det ilegges tvangsmulkt. Det kan også ilegges tvangsmulkt dersom tredjepartsopplysninger som aksjonæregisteroppgave mv. ikke leveres i tide. Fristene for disse er 20. og 31. januar 2017.

Tvangsmulkt kan ilegges hvis:

  • skattemeldingene leveres for sent (gjelder formues- og inntektsskatt (selvangivelse), merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk)
  • tredjepartsopplysninger leveres for sent (for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv.)
  • det er åpenbare feil i opplysningene du har gitt
  • du har fått pålegg om bokføring, men ikke rettet deg etter dette

Hva er satsene for tvangsmulkt?
Tvangsmulkten følger rettsgebyret, som i 2017 er foreslått til kr 1 049,-.
Hvis du leverer skattemeldinger for sent, påløper det tvangsmulkt med 1/2 rettsgebyr (kr 524,50) per dag, maks 10 rettsgebyr (kr 54 250,-).
Hvis du leverer tredjepartsopplysninger for sent, påløper det tvangsmulkt med 2 rettsgebyr (kr 2 098,-) per dag, maks 10 rettsgebyr (kr 54 250,-).
For bokføringspålegg er tvangsgebyret 1 rettsgebyr per dag, maks kr 1 million. I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes høyere.

Hvordan får du beskjed om tvangsmulkten?
Skatteetaten sender ut et kombinert varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en ny frist, vil tvangsmulkten begynne å løpe.
Tvangsmulkt løper da til opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn eller maksimal beløpsgrense er nådd. Du kan lese mer om tvangsmulkt i skatteforvaltningslovens §14-1 og på www.skatteetaten.no/tvangsmulkt.

2. Retting regnskapsinformasjon nr. 3/16
Når det gjelder innførsel fra Svalbard, Jan Mayen og norsk kontinentalsokkel:Se bort fra dette avsnittet. Informasjonen ble sendt ut noe prematurt, da det forsatt gjenstår noen avklaringer.

Det er gjort en presisering i vedlagte presentasjon, foil 10. Teksten på siste kulepunkt er endret til: Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift må registreres slik at det kan rapporteres i mva-meldingen. Grunnlaget kan for eksempel registreres på egen konto med motkonto. Det kan også føres til debet og kredit på en egnet resultatkonto med en særskilt mva-kode. 

Vi understreker at eksemplene i presentasjonen er nettopp det – eksempler.

Se presentasjon

3. SAF-T: senere ikrafttredelse
Standardformat for utveksling av regnskapsdata (SAF-T) vil ikke tre i kraft fra 1. januar 2017 som tidligere foreslått.

Les mer hos Skattetaten