Regnskapsinfo 3/16

 • Standard Audit File – Tax  – Begynnelsen på en ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll
 • Justeringsplikt og rett ved kommunesammenslåinger
 • Endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning – kortsiktige lån
 • Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2017
 • Innførselsmva og mva-melding: Nyheter og avklaringer Beregning og bokføring innførselsmva

Publisert:

1. Standard Audit File – Tax  – Begynnelsen på en ny tidsalder for regnskap, skatt, avgift og kontroll

Kommunale virksomheter må forberede seg på å foreta rapportering i henhold til bestemmelsene i SAF-T fra nyttår. Kommunene må også innrette seg etter rapporteringskravene i SAF-T på bakgrunn av følgende:

 • SAF-T er foreslått innført i bokføringslov- og forskrift ved ny § 7-8 i bokføringsforskriften. Med visse unntak vil ifølge forskriften enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven ha bokføringsplikt for den virksomhet som drives. I tillegg har alle som leverer kompensasjonsoppgave refusjonskrav etter kompensasjonslovens § 12 bokføringsplikt. Av dette kan vi utlede at både avgiftspliktig- og ikke-avgiftspliktig virksomhet i kommunene er omfattet av bokføringsreglene og således også av ny §7-8 i bokføringsforskriften
 • Dette blir også bekreftet gjennom at den nye standarden inneholder både standard momskoder så vel som standard kompensasjonskoder som er foreslått benyttet i SAF-T. MVA-kompensasjon er kun relevant for kommunene
 • Det presiseres for øvrig i Finansdepartementets høringsnotat at kommuner og fylkeskommuner også skal foreta bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger i tråd med bokføringsloven §3 til §14 og bokføringsforskriften kapittel 2 til 7, jf. Forsikrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) §2
 • Alle kommuner som leverer næringsoppgave, omsetningsoppgave eller kompensasjonsoppgave er omfattet av SAF-T.

2. Justeringsplikt og rett ved kommunesammenslåinger
av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS

Som en del av kommunereformen er det flere kommuner som har besluttet sammenslåing. I et tilfelle hvor det er besluttet sammenslåing har de berørte kommunene nylig tatt kontakt med Skattedirektoratet for å få avklart om kommunesammenslåingen er en såkalt justeringshendelse.

Bakgrunnen for henvendelsen er at det i mange kommuner foretas byggearbeider på kommunenes bygg til en kostnad på kr 500 000 eller mer inklusive merverdiavgift. Slike byggetiltak er etter merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven underlagt justeringsreglene.

Overdragelse av bygg hvor det er utført byggearbeider (påkostninger og ikke vedlikehold) til en anskaffelseskostnad på kr 500 000 eller mer, vil kunne utløse plikt til tilbakeføring av merverdiavgift. For å unngå tilbakeføringsplikt er det i lovverket åpnet for at overdrageren kan inngå justeringsavtale med mottakeren.
Skattedirektoratet har i den aktuelle saken kommet til at kommunesammenslåing er en overdragelse i merverdiavgiftslovens og kompensasjonslovens forstand slik at det må utarbeides justeringsavtaler og justeringsoppstillinger for å unngå at det må foretas justering.

Som følge av at spørsmålet er av stor betydning for kommunene har Skattedirektoratet fremlagt saken for Finansdepartementet til vurdering. Det må trolig påregnes noe tid før Finansdepartementet gir uttrykk for sin oppfatning av dette spørsmålet.

Temaet vil også bli omtalt i fremtidige utgaver av Kommunal økonomi.

Klikk her for å lese brevet fra SKD til Finansdepartementet.

3. Endringer i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning – kortsiktige lån
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 2. november 2016 en endring i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Forskriften regulerer plassering av ledig likviditet og forvaltning av gjeldsporteføljen i kommuner og fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27.

Informasjonsbrev
Ny forskrift

4. Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2017
Det er foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften. Det er i tillegg gjort flere presiseringer i de enkelte funksjoner og arter i kontoplanveilederen for KOSTRA regnskapsrapportering. Vi viser til KOSTRA rapporteringsveilederen for 2017 for nærmere informasjon, se Regnskapsrapporteringen.

5. Innførselsmva og mva-melding:  Nyheter og avklaringer
Beregning og bokføring innførselsmva 

Vedlagt finner dere en utvidet veiledning til beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift, med flere eksempler.
Den inneholder også et utdrag av nye konti og mva-koder som utarbeides i forbindelse med SAF-T. Beskrivelsene av koder/konti i tidligere dokumentasjon har ikke vært presise nok, så de er nå forbedret.

Presentasjon – Innførselsmva og mva-melding – til eksternt nettverk
Denne presentasjonen gir en kort innføring i neste års nyheter på mva-området, og dere kan benytte den helt eller delvis overfor deres kunder og medlemmer.

Innførsel fra Svalbard, Jan Mayen og norsk del av kontinentalsokkel
Innførsel av varer fra Svalbard, Jan Mayen og norsk del av kontinentalsokkelen er fritatt for merverdiavgift. Denne innførselen skal føres i post 11 i skattemeldingen.
Når det gjelder varer fra Svalbard og Jan Mayen er fritaket begrenset til varer som er fanget, utvunnet eller tilvirket der. Er de ikke det, må post 9 eller 10 benyttes, og eventuelt fradragspostene 17 og 18.

Klager og refusjoner for uregistrerte virksomheter
Med uregistrerte virksomheter mener vi virksomheter som er uregistrert for merverdiavgift og/eller uregistrert for særavgift.
Dersom en uregistrert virksomhet skal klage på vedtak om merverdiavgift eller særavgift, må klagen sendes til Skatteetaten. Dersom klager ikke får medhold hos skattekontoret som behandler saken, går klagen videre til skatteklagenemnda (merverdiavgift) og Skattedirektoratet (særavgift).

Dersom virksomheten samtidig skal klage på vedtak om toll, må de sende en egen klage til Tolletaten. Søknad om refusjon av mva eller særavgift sendes til Skatteetaten. Søknad om refusjon av toll sendes Tolletaten.

Når tollkreditten blir overflødig
Om tollkreditten benyttes bare til merverdiavgift, vil virksomheten få et brev om stenging av tollkreditten. De kan reservere seg mot stenging hvis de ønsker å beholde den for toll/særavgifter.

Vær oppmerksom på:

 • Tvangsmulkt ved forsinket levering
  Det kommer nye regler for ileggelse av tvangsmulkt ved forsinket levering av opplysninger til Skatteetaten. Disse reglene gjelder fra 1. januar, det vil si allerede ved levering av omsetningsoppgave for 6. termin 2016. Les mer på www.skatteetaten.no/tvangsmulkt
 • Deklarasjonsoversikt
  Tolletaten vil tilby en ny rapport i Altinn fra 2017. Deklarasjonsoversikten inneholder en oversikt over alle virksomhetens tolldeklarasjoner for en måned, og kommer første gang i februar 2017. Den vil ligge i “Skjema og tjenester”, og kan hentes ut i formatene pdf eller xml. For å nå rapporten trenger man rollen “Regnskapsmedarbeider”.

Vær klar over at rapporten ikke inneholder ferdig utregnet merverdiavgiftsgrunnlag eller merverdiavgift. Det står mer om rapporten i vedlagte presentasjon og på https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/nytt-fra-direktoratet/tolldeklarasjonsoversikt-i-altinn/