Regnskapsinfo 1/20

Skatteinfo

  • Sentralisering av skatteoppkreveren stoppes i påvente av risikovurdering
  • Rigsrevisionens notat om beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018

Regnskapsinfo

  • Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene
  • Høring – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven
  • Kommunesammenslåing – dokumentasjonkravet for merverdiavgiftskompensasjon
  • MVA tiltak som følge av Covid19
  • Utjevning av sosiale forskjeller og behovet for å revidere inntektssystemet for kommunene

Publisert:

Sentralisering av skatteoppkreveren stoppes i påvente av risikovurdering

NKK sendte mandag 30. mars brev til finanskomiteen med gjenpart til kontroll og konstitusjonskomiteen en ny henstilling om at arbeidet med sentralisering av skatteoppkreveren stilles i bero inntil saken er ordentlig utredet.
Les brevet

Rigsrevisionens notat om beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018

Rapport av februar 2020 – les rapporten.

Legg spesielt merke til dette i rapporten:
Det fremgår på side 2 at restansene fortsetter å øke, med DK 9,6 mia. (NOK 13,4 mia.) i 2018 (rapporten s 2). Total restanse DK 118,2 mia. (NOK 165,4 mia.).

Interessant at de sier:
“Statsrevisorerne fandt det bekymrende, at Skatteministeriet ikke længere forventer at kunne afslutte oprydningen i november 2021, hvor fordringerne begynder at forælde”.

Forespørsel om frister i forbindelse med merverdiavgiftskompensasjon for kommunene

Norges kommunerevisorforbund har på vegne av NKRF, KS og NKK sendte en forespørsel til Finansdepartementet om friser i forbindelse med merverdiavgiftkomensasjon for kommunene.

Les forespørselen

Høring – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Kommunal og moderniseringsdepartementet foreslår en midlertid lov som gjør unntak fra kommuneloven mv. De midlertidige lovendringene skal avhjelpe negative konsekvenser av Covid-19-utbruddet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.03.2020

Lenke til høring

NKK har avgitt følgende høring:
Det foreslås at fristen for å vedta årsregnskapet og årsregnskapet for 2019 utsettes til 15. september 2020. Dette er begrunnet med at revisjonsberetningsfristen utsettes med to måneder. Av den grunn mener NKK at fristen for å ferdigstille årsberetningen fra administrasjonen i kommunene, fylkeskommunene, kommunale foretak mv. bør utsettes med 1 mnd. Argumentasjonen er at de tiltakene som er satt i verk som følge av spredningen av Covid-19 forsinker alt arbeid som ikke er samfunnskritisk.

NKK har ellers ingen innvendinger til de forslag som fremmes av endringer.

Kommunesammenslåing – dokumentasjonkravet for merverdiavgiftskompensasjon

Som ledd i regionreformen har 119 kommuner med virkning fra og med 1. januar 2020 blitt redusert til 47 nye kommuner. Endring ved sammenslåing og deling av kommuner til en ny kommune reiser flere spørsmål knyttet til krav om kompensasjon av merverdiavgift på innkjøp de involverte kommunene foretok ved årskiftet 2019-2020.

Les mer

MVA tiltak som følge av Covid19

Regjeringen har foreslått to tiltak som gjelder merverdiavgift på grunn av Covid19: 1) Utsatt innbetaling av merverdiavgift som forfaller i april 2020 til 10. juni 2020, og 2) midlertidig reduksjon av lav avgiftssats fra 12 % til 8 %. Den 21. mars 2020 ble det under behandlingen i Stortinget enighet om tiltak nr. 1, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til tiltak nr. 2. Nedenfor kan du lese mer om dette.

Les mer

Utjevning av sosiale forskjeller og behovet for å revidere inntektssystemet for kommunene. Del 2. Barnehagedekningen og etterspørselskriteriene Innbyggere med høyere utdanning og Barn 1 år uten kontantstøtte

I Kommunal Økonomi for april kommer artikkel 2 angående ovennevnte tema. Artikkelen støtter seg vedlegg, som legges ved denne regnskapsinformasjonen, og som det henvises til i artikkelen.

Les hele artikkelen
Vedlegg