/Kommunal Finanshåndbok

Regelverk

De viktigste formalregler for låneforvaltning er:


Publisert: 0606.0202.15151515

Låneopptak m.v.
Bestemmelsen er naturlig nok viktig for kommunenes gjeldsforvaltning primært ved at den regulerer adgangen til å ta opp lån. Et annet forhold som har betydning for den operative renteforvaltningen er at en via denne paragrafen har frikoblet avdragsstrukturen på de enkelte lån fra de konkrete investeringsobjektene. Dette gjør at kommunene nå kan sette sammen enkle innlånsstrukturer hvor en kan se på netto årlig finansieringsbehov (dvs. låneopptak – avdrag), selv om lån og avdrag må regnskapsføres separat.

Finansieringsvirksomheten blir følgelig mye enklere enn det kommunen tidligere har vært vant til, noe som frigjør operativ tid som kan anvendes på en tettere rentestyring.

Finansreglementet m.v.
Alle kommuner skal ha vedtatt egne finansreglement som setter rammer for den operative virksomheten vedrørende kommunenes finansforvaltning. Dette gir også mulighet for å forankre de overordnede prinsipper for gjeldsforvaltningen på en solid måte.

Et annet forhold ved reglementet er at det er å anse som uttømmende. En kommune kan ikke handle med instrumenter (ta på seg finansielle risiko) som ikke er eksplisitt nevnt i reglementet.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle