Bli medlem

Om NKK

NKK (- kommunesektorens interesseorganisasjon for økonomi og innkreving) er stiftet 9. desember 1919.

Forbundet er et serviceorgan for kommunesektoren innenfor kommunal økonomiforvaltning, som å svare på spørsmål, tilbyr studiekompetanse, kurs og verktøy innenfor NKKs fagområde.

Forbundet driver også et eget forlag som gir ut bøker og tidsskriftet Kommunal Økonomi.

NKKs organer:

Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Ordinært landsmøte holdes hvert 3. år.

Landsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Det innkalles med minst 2 ukers varsel, med opplysninger om de saker som skal behandles. I helt spesielle tilfeller kan landsstyret avgjøre saker som normalt er tillagt landsmøtet. Landsstyret består av sentralstyret og lederne i lokallagene. Sentralstyrets leder er også landsstyrets leder.

Sentralstyret: Mellom landsmøtene leder sentralstyret forbundets arbeid. Sentralstyret består av leder og 4 andre medlemmer. Sentralstyret velger selv nestleder blant medlemmene. Sentralstyret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede. Generalsekretæren har møteplikt og tale- og forslagsrett på sentralstyremøtene, og kan la seg representere med annen ansatt etter å ha rådført seg med styrets leder.

Generalsekretæren har det administrative ansvar for forbundets løpende drift og det faglige og administrative ansvar for servicefunksjonen.

Lokallagene: Et lokallag med tilknytning til NKK kan omfatte ett eller flere fylker eller deler av fylker. Lokallagene består av de medlemmer av forbundet som har sin stilling innenfor det geografiske område vedkommende lokallag dekker. Landsmøtet vedtar egen lovnorm for lokallagenes organisering og virksomhet. Det enkelte lokallag vedtar egen lov i henhold til lovnormen på sitt årsmøte. Lokallagene skal arbeide til fremme av forbundets formål, jfr. § 2

Fagutvalg:

  • Fagutvalg økonomi
  • Fagutvalg kompetanseutvikling
  • Fagutvalg innkreving