Ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke

Departementet har fastsatt ny økonomiforskrift for sokn i Den norske kirke. Forskrift 8. desember 2020 nr. 2646 om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke er hjemlet i lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn § 14. Forskriften erstatter forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke fra 2003 hjemlet i kirkeloven.

Publisert:

Kommuneregnskap

For regnskapsåret 2020 gjelder bare fristene i den nye forskriften, dvs. at regnskap og årsrapport skal følge tidligere forskrift, mens rapporteringen mv. skal skje innen de noe romsligere fristene i den nye forskriften.

Ny forskrift er i hovedsak en teknisk og redaksjonell oppdatering. Etter høringen er det bl.a. gjort følgende endringer:

  • plikt til å rapportere til SSB, jf. §§ 2 og 4 i KOSTRA-forskriften
  • revisjonsberetningen skal bare sendes til organet Kirkemøtet bestermmer når revisor gir negativ beretning eller ikke har grunnlag for å konkludere
  • rapporteringen på likestilling osv. er utvidet
  • avskrivningsperiodene er gjort veiledende.

Vi takker for bistand og synspunkter i arbeidet med å utarbeide den nye forskriften.
Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)
avdelingsdirektør

Martin Hill Oppegaard
utredningsleder