Bli medlem

NKK vant fram: Fortsatt kommunal skatteinnkreving

NKK vant fram: Fortsatt kommunal skatteinnkreving

Publisert:

Aktuelt fra NKK

sentralstyret-i-nkk
Sentralstyret i NKK. Fra venstre: Svein Henry Berdal, Gerd Signe Vigebo, Lasse Hunsrød, Astri Marija Rosenqvist og Per Moe Arnesen.

Ventetiden er over. Resultatet av Stortingets diskusjoner ble kjent i dag: Et samlet Storting sier nei til statliggjøring.
KrF og V skal ha ros for å ha stått løpet ut. Regjeringen og støttepartiene samlet seg om en felles merknad der de avlyser Finansdepartementets reform.

I innstillingen til Stortinget skriver de fire partiene:
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at regjeringen har foreslått å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten med virkning fra 1. januar 2016.
Flertallet viser til at det er flere uavklarte spørsmål knyttet til bl.a. virksomhetsoverdragelse og ansattes rettigheter og konsekvenser for kommunene som følge av regjeringens forslag. Flertallet mener det ville vært naturlig at en slik omfattende endring ble satt i en større sammenheng med bl.a. øvrige pågående reformer og strukturering av Skatteetaten, samt oppgavefordeling mellom stat og kommuner. Disse spørsmålene må eventuelt utredes nærmere.
Flertallet støtter på denne bakgrunn ikke regjeringens forslag til endringer i skattebetalingsloven knyttet til å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten fra 1. januar 2016.
Også Ap, Sp og SV sier nei til reformen.

Hva betyr dette?

Med dette går som sagt et samlet Storting i mot statliggjøring. Selv om posisjon, støttepartier og øvrig opposisjon deler seg på ulike merknader med litt ulik begrunnelse, så går alle tydelig i mot reformen.
Vedtaket inneholder heldigvis heller ikke noen «farlige kompromisser», slik det har gått rykter om de siste dagene.
Hvordan skal vi så tolke nyansene i merknaden fra regjeringen og støttepartiene?
Noen vil kanskje tolke «Disse spørsmålene må eventuelt utredes nærmere» som en åpning for utsettelse av saken. Men partiene ber ikke regjeringen om å komme tilbake med ny sak. Vedtaket er dermed et klart nei til reformen.

NKK har dessuten full tillit til at KrF og V vil si nei også dersom det senere skulle komme nye initiativer til statliggjøring.
Stortingets vedtak er en anerkjennelse av det arbeidet kemnerne gjør i dag. Nå som den fremtidige forankringen er bekreftet vil vi umiddelbart sette ny fart i utvikling av tjenestene og faget vårt. Vi vil gå i dialog med etaten, KS og andre aktører for å se på hvordan kemnerne som del av kommunereformen kan spille en enda viktigere rolle, og skape enda bedre resultater i arbeidet med skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll.

Her kan du lese hele innstillingen. Saken omtales fra side 10.