KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser

Styret i GKRS har fastsatt KRS nr. 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser som foreløpig standard. Standarden omfatter regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser, herunder derivater, samt kriterier og retningslinjer for regnskapsføring av sikring. Standarden var på høring i 2013. Det var stort engasjement i høringsrunden og det er gjort en del endringer i standarden som følge høringsinstansenes kommentarer. Med unntak for regnskapsføring av opsjoner, innebærer imidlertid ikke endringene noen vesentlige realitetsendringer i forhold til høringsutkastet. Som følge av KRS nr. 11 (F) er det også vedtatt endringer i KRS nr. 1, KRS nr. 2, KRS nr. 3 (F) og KRS nr. 9 (F). KRS nr. 11 (F) gjøres gjeldende fra regnskapsåret 2014.


Publisert: 9. mai 2014
Kategori:
0909.0505.14141414

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle