Høringsvar lukking av aksjonærregisteret

NKK har sendt høringsvar til Finansdepartementet


Publisert: 1. april 2014
Kategori:
0101.0404.14141414

Vi viser til høringsbrev av 03.02.2014 med svarfrist 01.04.2014 og takker for muligheten til å inngi høringssvar.

I følge ligningsloven § 3-13 nr 1 første punktum skal enhver som har eller har hatt verv, stilling eller oppdrag knyttet til ligningsforvaltningen, hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det han i sitt arbeid har fått vite om noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold. På side 4 i høringsnotatet er det vist til at det skal være lagt til grunn at opplysninger som er alminnelig kjente eller lett tilgjengelige andre steder ikke er omfattet av taushetsplikt. Det er uklart om forarbeidene kan tillegges slik betydning i forhold til aksjonærregisteret. Selv om enkelte opplysninger i aksjebok og aksjonærregister skal være tilgjengelig for allmennheten etter aksjeloven § 4-5 og allmennaksjeloven § 4-6, er de ikke «alminnelig kjente», og heller ikke nødvendigvis «lett tilgjengelig andre steder», men tvert i mot ressurskrevende å få tak i fra andre steder, slik departementet peker på i nest siste avsnitt på side 3 i høringsnotatet. Vi er i tvil, men finner ved en totalvurdering å tillegge hensynet til tillit til ligningsforvaltningen og til å få korrekte opplysninger fra de opplysningspliktige størst vekt. Det bør imidlertid via endring i aksjeloven etableres et nasjonalt aksjonærregister som ivaretar både skatteetatens informasjonsbehov og større grad av åpenhet/transparens for allmennheten. At

Skattedirektoratet kan spare ressurser ved slippe oppgaven med å gi innsyn i aksjonærregisteret veier mindre tungt, men det er så fall et prioriteringsspørsmål. Lovteknisk foreslår vi at ligningsloven § 3-13 nr 5 får slikt tillegg: «Opplysninger gitt med hjemmel i § 5-7 er undergitt taushetsplikt.» Da blir opplysningene også unntatt offentlighet, jf offentleglova § 13.»

Se Finansdepartementets saksoversikt her

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle