Høringssvar ang. drosjesentraler

Høring-forslag om å pålegge drosjesentraler å innberette opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning m.v. til skatte- og avgiftsmyndighetene.

Publisert:

Skatt

NKKs høringssvar:

Tilgang til innrapporterte skiftdata vil gi skatteoppkreverne verdifull informasjon i forbindelse med arbeidsgiverkontroll. Skatteoppkrevers erfaringer viser at mangelfull lønnsinnberetning er et problem i drosjenæringen. I høringsforslaget vektlegges informasjon til bruk for de statlige skatte- og avgiftsmyndighetene.

I forslaget er det under pkt 5.2, 2. avsnitt på side 7, uttalt at bare en del av opplysningene på skiftlappen er nødvendig for kontroll av de vesentligste størrelsene i næringsoppgaven. Det kan synes som om kontrollbehovet på lønnsområdet ikke er iakttatt. Skiftlappen inneholder også vesentlig lønnsinformasjon, som utbetalt lønn, beregnet forskuddstrekk samt sjåførens identitet uavhengig av kjørt bil. Dette er sentrale opplysninger til bruk ved kontroll på lønnsområdet. Skatteoppkrever har etter skattebetl. § 5-14, jfr § 5-13 hjemmel for innhenting av tredjemannsopplysninger hos drosjesentralen. En innberetningsplikt for drosjesentralene vil i vesentlig grad forenkle arbeidsgiverkontrollen overfor drosjenæringen, ikke bare i forbindelse med selve kontrollhandlingen men også i forbindelse med analysearbeid og utplukk til kontroll.