/Kommunal Finanshåndbok

Forslag til tjenester og produkter det ønskes tilbud på


0606.0202.15151515
Publisert: 0606.0202.15151515
Kategori:

Kontoorganisering
Vanligvis ønskes det å opprette et konsernkontosystem, hvor alle konti som hører til kommunen vil inngå.
Konsernkontosystemet vil ha en hovedkonto som viser kommunen sin nettoposisjon mot banken. I tillegg blir det opprettet underkonti både for innskudd og kassakreditter etter kommunen sine behov. Netto saldo på innskudd/lån på det øverste nivået skal være utgangspunktet for de daglige renteberegninger. Det kan være ønskelig at en konto for videreutlån kan innlemmes i konsernkontosystemet.

Utenfor konsernkontosystemet ønsker kommunen å ha egne konti for skattetrekk- og legatmidler (bundne innskudd).

Dersom en eller flere av tilbyderne ikke kan levere ønskede konsernkontosystem, bør tilbyder ha muligheten for å beskrive en alternativ tilfredsstillende løsning.

Nettbank
Kommunen bør opplyse om behovet for nettbankløsning, herunder hvilken rapportering og lignende som er nødvendig. Kommunen bør også opplyse om hvor mange kontoer som skal inngå, hvor mange brukere, og hvordan behovet er for support.

Innskudd
Kommunen bør opplyse om sine plasseringer, porteføljesammensetning, historisk og forventet likviditet (gjerne brutt ned til månedsbasis, slik at banken får et inntrykk av kommunens svingninger når det gjelder likviditet).
Kommunen bør sikre muligheten for å oppnå maksimal avkastning på sine likvide midler, både kortsiktig overskuddslikviditet og langsiktige likvider, som f.eks. fondsmidler. En bør legge inn følgende krav i konkurransegrunnlaget:
Dersom kommunen kan oppnå en bedre avkastning ved å plassere likvide midler andre steder enn i avtalebanken, ønsker kommunen å ha mulighet til å gjøre dette. Det skal derfor ikke finnes noen begrensning for plassering av likvide midler utenfor avtalebanken.

Lån
Kommunen bør på samme måte som for innskudd opplyse om låneportefølje, sammensetning av portefølje og garantiansvar.
På samme måte som for innskudd bør kommunen sikre muligheten for å oppta lån utenfor bankavtalen. Følgende krav bør legges inn i konkurransegrunnlaget:
Det skal ikke finnes noen begrensning for opplåning utenfor avtalebanken. Avtalebanken skal imidlertid ha muligheten til å legge inn tilbud på definerte lånebeløp, på lik linje med andre finansieringsinstitusjoner.

Inn- og utbetalinger
Kommunen bør vise hvordan inn- og utbetalinger er spredt, og angi inn- og utbetalingsmåte. Det er også viktig å symbolisere kjente endringer som vil komme de påfølgende år, eksempelvis opplyse om at det forventes økt antall E-faktura transaksjoner.
Andre tilknyttede tjenester
Det er naturlig at tjenester og produkter som betalingsterminaler, nattsafe, henting/levering av kontanter, etc. inngår i bankavtalen. Kommunen skal på best mulig måte beskrive sitt behov og bør eksempelvis opplyse om hvor eventuelle betalingsterminaler er plassert i kommunen.

Kommunens dataløsning og økonomisystem
Kommunens dataløsning og økonomisystem skal beskrives. Det bør legges inn som en forutsetning i konkurransegrunnlaget at de systemer som leveres fra tilbyder, fullt ut kan integreres med kommunens reskontrosystem.

Det bør også forutsettes at tilbyder dekker all nødvendig opplæring, endring av eksisterende programvare, samt tilknytninger ved evt. overgang til ny løsning.

Eventuelt
Kommunens tanker om effektivisering av finansforvaltningen, og hva avtalebanken bør prioritere i utviklingsarbeidet overfor kommunen bør beskrives. Kommunen bør beskrive dens villighet/ønske til å ta i bruk nye løsninger, herunder opplyse om eventuelle avtaler ang. E-faktura, Bank-ID, Avtalegiro, Kontantkort etc. som er inngått eller planlegges oppstartet.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle