/Kommunal Finanshåndbok

Finansielle rådgivere

Investeringsrådgivning som er konsesjonspliktig, er nærmere definert i verdipapirhandellovens § 2-4 som personlig anbefaling til en kunde om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter. Det er ikke avgjørende om investeringsrådgivningen skjer på foretakets eller kundens initiativ. Det må likevel avgrenses mot generelle anbefalinger og råd om plasseringer i ulike typer instrumenter (allokeringsanbefalinger), som ikke er konsesjonspliktig investeringstjenestevirksomhet.


0505.0202.15151515
Publisert: 0505.0202.15151515
Kategori:

Generell finansiell rådgivning er således ikke egen konsesjonspliktig virksomhet, og det betyr at mange finansielle rådgivere i utgangspunktet ikke er underlagt noen formell kontroll bortsett fra det som ligger i generell lovgivning (aksjeselskapsloven, regnskapsloven, etc.). En del av institusjonene nevnt over, vil imidlertid (mer eller mindre eksplisitt) også fremstå som finansielle rådgivere selv om deres (hoved)konsesjon er for en annen aktivitet. Fordelen er på den ene siden at disse rådgiverne har en konsesjon med tilsyn fra Kredittilsynet, noe som til en viss grad garanterer for kvalitet. På den andre siden kan ulempen være at de har sin hovedaktivitet innenfor salg av finansielle produkter og derfor ikke opptrer objektivt og nøytralt som rådgivere. For at den økonomiansvarlige i den enkelte kommune skal vite hvem han forholder seg til og innenfor sine fullmakter, være i stand til å ta egne beslutninger på et fritt grunnlag, kan det være fornuftig å stille en potensiell rådgiver en eller flere av følgende spørsmål:

  • Hvilken type rådgivning tilbys overfor kommunal sektor?
  • Er det kommuner (med navn på person) som kan kontaktes for referanse?
  • Hvorledes tas det betalt, hvilken betalingsmekanisme benyttes?
  • Er rådgiveren i tillegg til finansiell rådgivning, også engasjert i markedsføring av finansielle produkter?
  • Tilbys det finansiell rapportering/programmer for finansiell rapportering i sammenheng med finansiell rådgivning, og eventuelt også uavhengig av oppdrag om finansiell rådgivning?
  • Tilbys det forvalterutvelgelse, og i så tilfelle ut fra egen ”informasjonsplattform” eller i samarbeid med en internasjonal aktør?
  • Får rådgiver noen form for betaling/honorar fra produktleverandører?
  • Er rådgiver uavhengige av produktleverandører?

Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle