Alle artikler i kategorien:

Aksjeanalyse

I og med at en aksje representer en eierandel i et selskap er det selskapets ”verdi” som i de fleste former for analyse danner grunnlaget for aksjens verdi. Nå er ikke et selskaps verdi uten videre et entydig begrep, og det er mange syn på hvorledes man beregner en aksjes verdi.


Les mer

Finansielle markeder

Fra slutten av 1990-tallet har vi sett en sterkt økende trend med hensyn på utviklingen av nye finansinstrumenter. Parallelt med dette har kommuneforvaltningens finansformue økt primært som følge av realisasjon av andeler i kraftforetak. I tillegg har også kommunenes gjeld økt.


Les mer

Finansmarkedene – avkastning og risiko

Aksjeanalyse

I og med at en aksje representer en eierandel i et selskap er det selskapets ”verdi” som i de fleste former for analyse danner grunnlaget for aksjens verdi. Nå er ikke et selskaps verdi uten videre et entydig begrep, og det er mange syn på hvorledes man beregner en aksjes verdi.


Les mer

Krav ved børsnotering av egenkapital og gjeld

Notering av aksjer
En børsintroduksjon er en tidkrevende prosess og påbegynnes ofte 1–2 år før selve børssøknaden sendes. Selskapet vil gjerne engasjere et verdipapirforetak som tilrettelegger for børsintroduksjonen. Forhold som prising av aksjene, spredning av aksjene og en plan for markedsføringen blir avklart gjennom et tett samarbeid mellom selskapet og tilrettelegger.


Les mer

Rentekurven

Rentekurven er en betegnelse på en ”kurve” trukket igjennom markedsrenter for forskjellige tidsperioder. Kurven starter gjerne med dags-/ukesrenter og går så lang som det er lån med fastrente i markedet, i Norge opp til 10 år. Den ”laveste” rentekurven er kurven for statslån som vi i prinsippet regner som risikofrie. Over statskurven ligger swapkurven som enkelt sakt er den kurven som gå rgjennom de rentepunktene hvor større banker kan bytte (swape) penger seg imellom. Rentekurven (swaprenten) viser hvilke faste renter som gjør markedsaktørene indifferente mellom å motta fast rente eller flytende markedsrente i den aktuelle perioden. Det tilsier at rentekurven slik den til enhver tid foreligger, primært er et uttrykk for de forventninger til det framtidige rentenivået som eksisterer hos markedsaktørene.


Les mer

Risikopremie

I praksis er det imidlertid slik at de fleste investorer anskaffer finansielle instrumenter i den hensikt å oppnå en avkastning over den risikofrie renten. På generell basis kan sies at jo større risiko, dvs. jo høyere usikkerhet det er knyttet til den framtidige kontantstrømmen, jo høyere vil kravet til forventet avkastning være.


Les mer

Risikopremie og egenkapital (aksjer)

Avkastningen til egenkapitalen vil variere direkte med to forhold;


Les mer

Risikopremie og fremmedkapital (renter)

Utgangspunktet for beregning av risikopremien på gjeld er en vurdering av sannsynligheten for at institusjonen/foretaket/bedriften som har utstedt lånet (heretter kalt obligasjon) ikke er i stand til å møte obligasjonens forpliktelser i dens løpetid. Beregningen av risikopremien vil følgelig være en funksjon av foretakets finansielle situasjon herunder inkludert en vurdering av den generelle markedsrisikoen som råder for institusjonen/foretaket/bedriften – samt hvilke sikkerheter/prioriteringer som evt. innehas av obligasjonen. Den risikopremien som settes for obligasjonen, må som et minimum dekke forventet tap for obligasjonen som er:


Les mer

Tidspreferanse og risikofri rente

Et grunnleggende prinsipp innenfor finansteorien er at konsum i dag verdsettes høyere enn konsum i framtiden. Dette betyr i praksis at dersom en låner ut 100 kr. i dag så ønskes dette kompensert ved en tilbakebetaling av et høyere beløp på tidspunkt for tilbakebetaling. Denne tidspreferansen kan gis et uttrykk i form av den avkastning som må aksepteres for å utsette konsum i dag mot å ta det igjen i fremtiden. Så lenge beløpet som lånes ut og det som mottas tilbake begge er kjent med sikkerhet, kan tidspreferansen også ses på som en risikofri avkastning.


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle