Alle artikler i kategorien:

Verdipapirfond

Et verdipapirfond kan kort beskrives som en kollektiv investering, der mange sparere har gått sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet i fellesskap. Verdipapirfondet, som er en egen juridisk enhet, eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap. Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et verdipapirfond, og hver andelseier tildeles nye andeler i fondet tilsvarende den del hans nye midler utgjør av fondets totale verdi på tegningstidspunktet. Andelseierne har ikke økonomiske forpliktelser overfor verdipapirfondet ut over sin egen investering.


Les mer

Lån

1. Banklån
Banklån er lån tatt opp gjennom institusjoner hvis hovedaktivitet eller delaktivitet er å gi lån til forskjellige kundegrupper/formål. Ved siden av lån i forretnings- og sparebanker (reelle banklån) yter også kredittforetak og forsikringsselskaper lån. I tillegg yter det offentlige gjennom staten, lån til forskjellige formål.

Lån under begrepet ”banklån” kan tas opp med flytende eller fast rente, men er som regel ikke omsettelige.


Les mer

Egenkapitalinstrumenter

1. Aksjer
En aksje er en eierandel i et foretak med begrenset ansvar og som er organisert som et aksjeselskap. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlig for foretakets forpliktelser. En aksje har ikke noen avtalt avkastning, men vil gi rett til utbytte fra foretaket når slikt blir besluttet utbetalt. Gjennom en aksje vil man kunne utøve normale eierrettigheter i aksjeselskapet. Enkelte aksjeselskaper har flere aksjeklasser som kan gi forskjellige definerte rettigheter.

I og med at en aksje representer en eierandel i et selskap er det selskapets ”verdi” som danner grunnlaget for aksjens verdi. Imidlertid er det ofte slik at vi er mindre opptatt av aksjens nåværende verdi enn vi er av aksjens kursstigningspotensial. Når man kjøper en aksje er det som regel fordi man forventer å få mer igjen enn det man betalte for den, og jo ”fortere” man får ”mest” igjen jo bedre vil investeringen være.

I tillegg vil imidlertid enkelte aksjeeiere også kunne ivareta strategiske hensyn gjennom sitt eierskap, som f. eks. det å sikre samfunnsinteresser, tilgang på innsatsfaktorer til egen virksomhet, markedstilgang, mv.


Les mer

Avledete produkter

1. Fremtidig renteavtale (FRA)
En FRA er en avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig lån eller plassering. En FRA kan sikre renten 1 - 2 år frem i tid. Kontraktene gjøres opp til gjeldende interbankrenter (NIBOR), med løpetider på 3 eller 6 måneder på det tidspunkt avtalen forfaller og den avtalte renten begynner å løpe. Det utveksles ingen hovedstol, og avregningen fortas ved forfall. Det eksisterer kun 4 kontrakter for hver løpetid, med forfall i h. h. v. mars, juni september og desember. Norske FRA kontrakter angir derfor markedets forventningsestimater for 3 måneders terminrenter som begynner å løpe om et år eller før og er gjengitt i dagspressen.


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle